REGULAMENT

privind acordarea de burse școlare de studiu, pentru liceeni
cu rezultate foarte bune, în cadrul Liceului Teoretic Național

Cadrul general.

Art. 1. În scopul sprijinirii elevilor cu rezultate foarte bune la Evaluarea Națională 2017, Asociația “Pro Școală și Familie”, prin Liceul Teoretic Național (LTN), inițiază un sistem de acordare de burse școlare de studiu, începând cu anul școlar 2017-2018.

La derularea programului, inițiatorilor li se pot alătura sponsori, donatori, mecena, alte persoane/instituții.

Art. 2. Potrivit prezentului regulament, următorii termeni utilizați în cadrul acestuia au următorul înțeles/conținut:

  • liceeni cu rezultate foarte bune, eligibili pentru a beneficia de burse școlare de studiu, în cadrul LTN, în condițiile prezentului regulament: unul sau mai mulți elevi din LTN sau din alte școli, care la ultimul examen de evaluare națională, la finele clasei a VIII-a, au obținut media general de minim 9.00;
  • sistemul de burse școlare de studiu acordat: un sistem diversificat de acoperire, în tot sau în parte, a taxei de școlarizare pe care părinții/tutorii LTN (instituție de învățământ privat) o datorează acestuia;

Selecția elevilor care beneficiază de burse.

Art. 3. Pot beneficia (sunt eligibili) de bursele școlare de studiu instituite prin prezentul regulament, elevi ai LTN sau din alte școli, care la ultimul examen de evaluare națională, la finele clasei a VIII-a, au obținut media general de minim 9.00, în limita locurilor disponibile, respectiv 15 elevi în clasă.

Art. 4. (1) Pentru a putea fi selectați, elevii eligibili trebuie să completeze formularul de înscriere al cărui model constituie anexă la prezentul regulament și care este disponibil pe site-ul www.liceulnational.ro.

(2) Persoanele care nu au acces la internet pot obține toate informațiile necesare referitoare la conținutul și modul de completare a formularului de înscriere și la documentele aferente la telefon 0732 151 931.

(3) În afară de cererea completată, elevii vor transmite prin e-mail la adresa info@liceulnational.ro, sau vor depune la registratura LTN din București, str. Buzești nr. 14-18, sector 1, ori vor transmite prin poștă, la aceeași adresă, copii de pe documentele care atestă veridicitatea datelor completate în formularul de înscriere.

(4) Data limită până la care formularul de înscriere și documentele doveditoare pentru preselecție pot fi depuse este 20 iulie 2017.

Procedura de selecție a elevilor care vor beneficia de bursele școlare de studiu

Art. 5. (1) În vederea selecției elevilor care vor beneficia de bursele școlare de studiu, se va constitui o comisie (Comisia) compusă cadre didactice/ personal nedidactic din cadrul LTN.

(2) Secretariatul Comisiei va fi asigurat de către secretarul LTN.

(3) Comisia va face o preselecție a elevilor care au aplicat.

Art. 6. Preselecția se va face având în vedere următoarele criterii:

  • notele obținute la Evaluarea Națională;
  • mediile la purtare obținute în clasele V-VIII;
  • situația școlară de la sfârșitul celor 8 ani de studiu;
  • alte elemente cuprinse în actele normative incidente în vigoare și care ar împiedica realizarea unui parteneriat între LTN, elevii bursieri și părinții/tutorii acestora.

Art. 7. (1) Elevii preselectați vor fi încunoștințați, până cel mai târziu la data de 24 iulie 2017 că sunt eligibili pentru a beneficia de bursele școlare de studiu acordate.

(2) Comisia se va întruni, la sediul LTN, anterior menționat, în vederea susținerii de către elevii preselectați a unui interviu, în perioada 25 – 27 iulie 2017, între orele 10 – 16.

(3) Acestor elevi li se pot solicita, până la data susținerii interviului, și alte documente în completarea celor deja depuse pentru o cât mai justă apreciere a acestora.

Art. 8. Membrii comisiei vor decide, în termen de 24 de ore de la susținerea interviurilor, elevii care vor beneficia de bursele școlare de studiu potrivit prezentului regulament.

Art. 9. Secretariatul LTN va încunoștința elevii aleși, după care se vor demara procedurile pentru transferul/înscrierea acestora în cadrul LTN.

Cuantumul burselor acordate.

Art. 10. Bursele școlare de studiu sunt stabilite, în funcție de rezultatele de la ultimul examen de evaluare națională, pentru elevii selectați, astfel:

  • 6.700 euro/an/elev, pentru elevii selectați care au obținut la Evaluarea Națională 2017 o medie între 9,75 și 10;
  • 3.350 euro/an/elev, pentru elevii selectați care au obținut la Evaluarea Națională 2017 o medie între 9,50 și 9,74;
  • 1.675 euro/an/elev, pentru elevii selectați care au obținut la Evaluarea Națională 2017 o medie între 9,00 și 9,49.

Alte dispoziții.

Art. 11. Bursele, astfel cum au fost definite și stabilite potrivit articolului precedent, se referă doar la taxele de școlarizare. Celelalte cheltuieli (masa, cursurile extracurriculare, dacă este cazul etc.) sunt în sarcina părinților/tutorilor/elevului bursier, în aceleași condiții ca cele acordate celorlalți elevi ai LTN.

Art. 12. (1) Bursele, în accepțiunea și în conformitate cu prezentul regulament, se vor acorda elevilor selectați până în clasa a XII-a, cu condiția ca media anuală obținută la disciplinele română și matematică să se încadreze în limitele prevăzute la art. 3 din prezentul regulament.

(2) Cuantumul acestora va fi corespunzător nivelului la care se va situa media generală a elevului în interiorul acestor limite.

(3) În cazul în care condiția prezentată la art. 12 alin. (2) nu mai este îndeplinită, acordarea bursei încetează.

Art. 13. În cazul în care elevul bursier se transferă la altă școală, din motive neimputabile LTN, părinții (tutorii) acestuia vor plăti LTN o sumă egală cu întregul cuantum al bursei de care a beneficiat elevul până în momentul plecării.

Art. 14. Bursele stabilite potrivit prezentului regulament se vor acorda condiționat de semnarea, de către părinții/tutorii/elevul bursier a contractului educațional cu Asociația Pro Școală și Familie și LTN, contract conform cu dispozițiile prezentului regulament.

Asociația Pro Școală și Familie – Liceul Teoretic Național